Simulačné vzdelávanie anestéziológov

portal

Vitajte na stránke projektu pre vzdelávanie anestéziológov.

Aktuálne informácie 

Po skončení realizačnej časti projektu je k dispozícii odbornej verejnosti dištančné vzdelávanie, ktoré vzniklo pre a počas projektu. Štúdium je bezplatné.

Záujemci o online štúdium v prostredí dištančného vzdelávania, prosím nahláste sa na maily podpora@vzdelavanieanesteziologov.sk

 

Informácia pre anestéziológov

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre Operačný program Vzdelávanie

vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
„Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“

Operačný program Vzdelávanie
so zameraním na podporu ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Medzi oprávnené aktivity OPV patria:

  1. Realizácia vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve so zameraním na priebežné obnovovanie a udržiavanie ich získanej kvalifikácie a zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
  2. Tvorba a/alebo aktualizácia vzdelávacích programov opakovateľných vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania zdravotníckych parcovnikov.
  3. Podpora rozvoja všetkých foriem dištančného spôsobu sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

Spoločnosť Rescue Man s.r.o.
v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami OPV podala žiadosť
o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre
projekt vzdelávania cieľovej skupiny zdravotníckych pracovníkov
lekár anestéziológ
Žiadosť o NFP pre tento projekt bola riadiacim orgánom schválená a projekt vstúpil do realizácie.
Obsah, forma a výstupy projektu vychádzajú z oprávnených vzdelávacích aktivít OPV a boli konzultované a vypracované v spolupráci s odborníkmi:

  1. KAIM SZU a UNB Nemocnica ak. L. Dérera Bratislava,
  2. DKAIM SZU a DFN Bratislava,
  3. KAIM LFUK a UNB Nemocnica Ružinov Bratilsva,
  4. KDAIM UNM Martin,
  5. KAIM FNLP Košice a
  6. Centra simulačného vzdelávania a bezpečnosti pacienta Landesklinikum Wiener Neustadt