Charakteristika projektu

Názov projektu: Riešenie život ohrozujúcich anestéziologických a intenzivistických komplikácií

Hlavný cieľ projektu: Realizovať kombináciu distančného a simulačného vzdelávania anestéziológov pre riešenie vybraných náhlych a potenciálne život ohrozujúcich anestéziologických  a intenzivistických komplikácií

Pozor! Zmena.
Reakcia na požiadavky z terénu. Podarilo sa vyjednať: 

od 1.7.2014 sa rozširuje možnosť účasti na projekte vzdelávania aj pre anestéziológov vo veku nad 45 rokov. 

Pre splnenie uvedeného cieľa sa s podporou nenávratného finančného príspevku (NFP) z Európskeho sociálneho fondu (ESF) vytvoril projekt simulačného vzdelávania pre cieľovú skupinu “LEKÁR ANESTEZIOLÓG” do veku 45  rokov (okrem lekárov BSK). Vzdelávanie sa uskutočňuje formou distančného a simulačného vzdelávania a je orientované na dospelého pacienta, dieťa a dojča. Popis vzdelávania: čítajte viac...

Základná charakteristika projektu:

 1. Projet je financovaný z Európského sociálneho fondu formou NFP.
 2. Projekt je podporený výborom SSAIM a SRR.
 3. Projekt je podporený kreditmi akreditovaného sústavného vzdelávania “Neodkladná podpora životných funkcií” (2×8 kreditov)
 4. Uchádzač o samotné vzdelávanie nie je na výkone vzdelávania finančne zainteresovný.
 5. Projekt pokrýva vzdelávanie 309 anestéziológov.
 6. Ubytovanie a stravovanie frekventantov je súčasťou zabezpečenia vzdelávania.
 7. Priebeh vzdelávacích aktivít:
   • distančná časť vzdelávania sa vykoná cez internetový portál,
   • simulačná časť vzdelávania sa uskutoční formou dvojdňového sústredenia v Žiline v podmienkach simulačného laboratória v skupine 9 – 10 lekárov.

Záverom si dovoľujeme vysloviť želanie, že projekt s uvedeným zameraním bude pre anestéziológov dostatočne aktraktívny na to, aby ho využili ako modernú podporu pre rozvoj osobnej a tímovej profesionality.

Tešíme sa na spoluprácu

Ivan Gonda
manažér projektu
odborní garanti:
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD., MUDr. Juraj Koutun, CSc., MUDr. Karol Kálig, CSc. MUDr. Jozef Kopl.